Česky English
Drobečková navigace

Úvod > Výzkum > Projekt epochaMost

Projekt epochaMost

Logo_Epocha_01.jpgProjekt epochaMost je společná iniciativa Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a.s. a Oblastního muzea a galerie v Mostě založená v roce 2019.

Akronym epochaMost v sobě nese celý rámec i celou vizi projektu: epocha – jako období posledních dvou set let evropsky unikátních krajinných, společenských, demografických, kulturních a sídelních změn. Most – jako město, které explicitně představuje synonymum všech těchto výše uvedených změn, po kterém je pojmenovaný celý geomorfologický celek Mostecké pánve v Podkrušnohoří, a především jako most spojující historii s přítomností, neživou a živou složku krajiny se společností v ní žijící.

Vize

Krajinu je třeba vnímat nejen jako prostor vzájemné interakce přírodních a antropogenních prvků, ale zejména jako prostředí civilizační existence. Vizí projektu je podílet se na udržitelném rozvoji krajiny průmyslově a těžebně zatíženého regionu Podkrušnohoří tak, aby budoucí společenské fungování v této montánní a post-montánní krajině akcentovalo všechna její přírodní, technická, kulturně-historická a společenská specifika. Věříme, že aspekty zodpovědného a udržitelného rozvoje a priori vyžadují plně informovanou a zapojenou společnost. Společnost s potřebnými znalostmi a zároveň spjatou s místní krajinou jako s prostředím, kde má po další generace plnohodnotně fungovat.

Motivace

Podzim u jezera Most_1.JPGMotivace projektu je vedena zájmem o nápravu historicky podmíněného dluhu vůči odborné péči o studium a rozvoj krajiny Mostecké pánve zasažené těžbou hnědého uhlí a jejími důsledky. Fenomén těžby a zpracování uhlí jako fosilního paliva je celospolečensky a celoevropsky na ústupu a celý sektor fosilních paliv je již vnímán jako nežádoucí. Mostecká pánev, jako geomorfologický celek, prochází územím několika okresů a samosprávných celků v celém Podkrušnohoří, které je typickým příkladem regionu strukturálně zasaženého v důsledku těžby a zpracování fosilních paliv (zejména uhlí a ropy). Nezávisle na aktuálních trendech bude muset společnost v místní průmyslově a těžebně zatížené krajině nadále fungovat. Pomyslné zavření dveří za uplynulou dvousetletou epochou, v jejímž průběhu se celé Podkrušnohoří zcela změnilo, je řešením zcela chybným. Naopak budoucí úspěšné fungování společnosti v Podkrušnohorské krajině, bude závislé na dokonalé znalosti místních specifik, která jsou právě důsledkem unikátního vývoje regionu. Pro budoucí úspěšné fungování společnosti v regionu je nutné, aby společnost krajinu znala a vnímala ji v celém jejím kontextu, tedy i s historickými průmyslovými a těžebními zátěžemi, které se v budoucnu v krajině budou trvale odrážet. 

Z celoregionálního pohledu můžeme současné období chápat jako konec dvousetleté epochy spojené s naprosto zásadními a nevratnými změnami celého regionu Podkrušnohoří, geograficky vymezeného Mosteckou pánví. Tedy regionu, který na počátku této epochy byl regionem vody, rybníků a husté říční sítě. Regionu, jehož tvář se postupně měnila vlivem těžby, rozvoje průmyslu, ale také v důsledku návazných změn v sídelní struktuře, likvidace celých měst a obcí. Regionu, který na konci této epochy zažívá návrat obrovských vodních ploch do krajiny a proměnu „měsíční krajiny“ v rozsáhlé zelené plochy vlivem následných rekultivací.

Rozsah, šíře a dynamika těchto změn nemají obdoby nejen v celé České republice, ale ani v Evropě. Přitom v tomto zcela novém a kompletně přetvořeném prostoru musí a v budoucnu bude muset společnost fungovat. Citlivý trvale udržitelný rozvoj zohledňující lokální specifika a historické aspekty této post-montánní krajiny, stejně tak jako vyrovnání se s vlastní historií, bude pro úspěšnou existenci plnohodnotné společnosti zásadní, což v duchu programu Éta chápeme jako mimořádně důležitou výzvu pro 21. století. Filozofií projektu je, že samostatná, soběstačná, sebevědomá a zodpovědná společnost může být pouze ta, která je dobře informovaná a má potřebné znalosti a kompetence. Obdobně i efektivní rozhodování a uplatňování nástrojů územního plánování, environmentální politiky s cílem dlouhodobě udržitelného rozvoje je vždy podmíněno dostupností kvalitních a včasných informací. Proto vzniká tento mapový a informační portál, jeho prostřednictvím chceme krajinu Podkrušnohoří, její vývoj i sídelní a společenské změny, které zde probíhaly, prezentovat faktograficky. Tedy jako součást historického vývoje, nikoliv jako regionální stigma.

Cíle

Cílem projektu je vytvořit interdisciplinární mapový a informační portál, který široce a ve srozumitelné podobě zpřístupní odborně zpracovaná data, umožní jejich online srovnávání a export. Náplň portálu bude vytvářena z rozsáhlých, desítky let vznikajících, rozptýlených souborů, které dodnes nebyly komplexně vyhodnoceny a digitalizovány. Originalita projektu spočívá v komplexním a hloubkovém zaměření na celistvý geografický a geomorfologický celek Mostecké pánve (1 100 km2) a to v rozsahu, který na našem území nenabízí srovnání.

 
Mapový portál bude disponovat následující funkcionalitou:

  • Zobrazení tematicky a časově různých vektorových mapových vrstev, které budou zároveň provázány se širokou databází metadat a kvalitativních informací o jednotlivých mapových entitách.
  • Portál umožní export vrstev (v otevřeném GIS formátu), tudíž bude možné s těmito daty dále uživatelsky pracovat a přímo je využít při plánování a projektování aktivit v krajině.
  • Prohlížení digitalizovaných časosběrných snímků (dohromady cca 100.000 originálních fotografií a negativů), starých map a umělecké tvorby, které v mapě budou s textovým komentářem pozičně přiřazeny k příslušným lokalitám. Uživatel tak bude mít možnost vstřebávat nejen analytické informace obsažené v mapových vrstvách, ale také je propojit s obrazovým a uměleckým vjemem ve vazbě na krajinu (na podobném principu jako googlemaps).
  • Mapový a informační portál umožní prohlížení rastrových tematických map (viz výsledky Nmap), které budou k dispozici i jako originální mapové listy v tisknutelné .pdf verzi tak, aby dle potřeby mohly být využitelné ke studijním účelům, nebo propagaci či další expozici.
  • Unikátní objekty, stavby a památky bude možné zobrazit formou virtuální prohlídky s populárně naučným i odborným doprovodem.